SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
4
1
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Thứ Tư, 21/10/2020, 06:08
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018  (07/05)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này kèm theo các biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản quyết toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018. Chi tiết. KN
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017  (14/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ chín về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 ...
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016  (13/01)
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc phê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày