SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
2
3
Công bố TTHC Thứ Tư, 21/10/2020, 05:57
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; xuất bản, in và phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (15/09)
Ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; xuất bản, in và phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính được ban hành mới và 08 thủ tục ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (09/09)
Ngày 08/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính mới ban hành là: Thủ tục chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/09)
Ngày 08/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính mới ban hành là: Thủ tục chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/08)
Ngày 24/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 10 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  (12/08)
Ngày 11/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Luật sư; tư vấn pháp luật được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (12/08)
Ngày 07/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Luật sư; tư vấn pháp luật được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 16 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Chi tiết: Thủy - ...
Thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (12/08)
Ngày 03/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục kiến nghị đơn giản hóa được thông qua gồm: Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước và ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Ngày 16/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện và thủ tục miễn ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Ngày 16/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật và thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (02/07)
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/07)
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; thủ tục đăng ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (02/07)
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước; ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (23/06)
Ngày 22/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài; an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục nghề nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (11/06)
Ngày 10/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài; an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục nghề nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, có 14 thủ tục hành chính mới ban hành, trong đó lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/06)
Ngày 10/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành, trong đó lĩnh vực bảo trợ xã hội có 03 thủ tục và ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (11/06)
Ngày 10/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (09/06)
Ngày 08/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 02 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được phê ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (09/06)
Ngày 08/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 03 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được phê duyệt ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (29/05)
Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực công chức, viên chức). Theo đó, có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được chuẩn hóa. Chi tiết: Thủy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (29/05)
Ngày 29/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được chuẩn hóa. Chi tiết: Thủy - Anh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày