SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
3
8
tin tức sự kiện Thứ Ba, 18/08/2020, 13:20

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Công an tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tội phạm tại cơ sở (Ảnh Bạc Liêu online)

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các Ban, Ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh; Công an tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung chi tiết:

Lê Kim Huế

 


Số lượt người xem: 273 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày