SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
5
3
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Tư, 16/09/2020, 15:30

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020).

Mục đích của Hướng dẫn là để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược; thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền gồm có: Bối cảnh, lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi; những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đền ơn, đáp nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, cổ động thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các tài liệu tuyên truyền.

Để tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông; Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; các cơ quan báo chí tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

Chi tiết:

CTTĐT


Số lượt người xem: 81 Bản inQuay lại

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày