SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
0
5

Văn bản Quy pham pháp luật cuản HĐND năm 2019

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

15/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Còn

14/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Bạc Liêu

Còn

13/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

Còn

12/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc quy định chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu

Còn

11/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

10/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

09/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

08/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024

Còn

07/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Còn

06/2019/NQ-HĐND

12/11/2019

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Còn

05/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Còn

04/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

03/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

02/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

Còn

01/2019/NQ-HĐND

12/07/2019

Về việc quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn