SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
6
5
7

Văn bản Quy pham pháp luật cuản HĐND năm 2020

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

11/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc đặt tên 05 tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Còn

10/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng khóm, ấp nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

09/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

08/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

07/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Còn

06/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

05/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024

Còn

04/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Còn

03/2020/NQ-HĐND

10/07/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

Còn

02/2020/NQ-HĐND

06/03/2019

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn

01/2020/NQ-HĐND

06/03/2019

Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Còn