SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
6
7
2

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

 

 

Họ và tên: Dương Thành Trung

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1961

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/02/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990107

Email: trungdt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của UBND tỉnh.  Lĩnh vực công tác khác: Nội chính, nội vụ (trừ tôn giáo), thanh tra, kế hoạch và đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Chủ tịch khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết. Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (riêng quy hoạch phát triển ngành phân công cho các Phó Chủ tịch phụ trách theo lĩnh vực); quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.

 

Họ và tên: Lê MINH CHIẾN 

Chức vụ: UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1960

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/3/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.892116

Email: chienlm@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; điều hòa, phối hợp hoạt động chung của các Phó Chủ tịch và thừa ủy nhiệm của Chủ tịch điều hành công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các lĩnh vực: Công thương; tín dụng, ngân hàng, thuế, tài chính; tài nguyên và môi trường; ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh. Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; quản lý thị trường, giá cả; tín dụng, ngân hàng; quản lý thu - chi ngân sách; kinh tế tập thể; tài nguyên và môi trưòng; ngoại vụ; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; hoạt động của các doanh nghiệp.

 

Họ và tên: VƯƠNG PHƯƠNG NAM

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1966

Quê quán: Xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/8/1987

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0949.464949

Email: namvp@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế ngành (trừ các ngành do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch khác phụ trách); xây dựng, phát triển đô thị và một phần lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải; xây dựng; phát triển đô thị; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; thi đua khen thưởng. Trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo và Ban Thi đua, Khen thưởng (thuộc Sở Nội vụ); Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

 

Họ và tên: LÂM THỊ SANG 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1968

Quê quán: Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/2/2000

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Tâm lý học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.379214

Email: sanglt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội (trừ các ngành do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch khác phụ trách), tư pháp. Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Y tế; văn hóa - thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; báo chí; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo hiểm xã hội; tư pháp. Trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị: Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm xã hội; Trường Đại học Bạc Liêu; Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Nghề; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (trừ các Hội do các Phó Chủ tịch khác phụ trách).